Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry

Formerly: Current Medicinal Chemistry - Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Agents

Volume 21, 4 Issues, 2022
ISSN: 1875-614X (Online)
ISSN: 1871-5230 (Print)
This journal supports open access

Contents

Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry , Volume 14 - Number 3

Synthesis, Anti-inflammatory Activities and Mechanisms of 3,5- dihydroxycinnamic Acid Derivatives

, 14(3): 183 - 198

Meng-Jun Zhang, Juan Zhou, Wen Cao, Zhi-Qiang Feng, Jia-Wei Guo, Qing-Juan Han, Wen-Xuan Cao, Xiao Guan, Yun-Yun Li, Jianbo Qin, Yu Wang, Hui-Jing Zhang and Bin Li


DOI: 10.2174/1871523015666151229101438


Editor-in-Chief

Claudiu T. Supuran
(90591 citations)
Department of Neurofarba
University of Florence
Florence
(Italy)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog