Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


CNS & Neurological Disorders - Drug Targets

Formerly: Current Drug Targets - CNS & Neurological Disorders

Volume 20, 10 Issues, 2021
ISSN: 1996-3181 (Online)
ISSN: 1871-5273 (Print)
This journal supports open access

Contents

CNS & Neurological Disorders - Drug Targets , Volume 20 - Number 3

Biography   Open AccessReview Article (Mini-Review)

The Role of Statins in the Management of Delirium: Recent Advances

, 20(3): 203 - 215

Junhui Chen, Yuhai Wang, Ximin Hu, Mingchang Li, Kun Xiong, Zhaocai Zhang* and Qianxue Chen*


DOI: 10.2174/1871527319666200720111318Review Article (Mini-Review)

Targeting Microglial Polarization to Improve TBI Outcomes

, 20(3): 216 - 227

Matti Nathalie, Sai P. Polineni, Christopher N. Chin, Daniela Fawcett, Helene Clervius, Quesada S.L. Maria, Fernandez Legnay, Lucas Rego, Anil K. Mahavadi, Walter J. Jermakowicz, Lee SW-T, Shoji Yokobori and Shyam Gajavelli*


DOI: 10.2174/1871527319666200918145903Review Article

Regulatory Role of Chinese Herbal Medicine in Regulated Neuronal Death

, 20(3): 228 - 248

Xiuyu Wu, Ximin Hu, Qi Zhang, Fengxia Liu* and Kun Xiong*


DOI: 10.2174/1871527319666200730165011Research Article

Spastin Interacts with CRMP2 to Regulate Neurite Outgrowth by Controlling Microtubule Dynamics through Phosphorylation Modifications

, 20(3): 249 - 265

Sumei Li, Jifeng Zhang, Jiaqi Zhang, Jiong Li, Longfei Cheng, Li Chen, Caihui Cha* and Guoqing Guo*


DOI: 10.2174/1871527319666201026165855Research Article

The AMPAR Antagonist Perampanel Regulates Neuronal Necroptosis via Akt/GSK3β Signaling After Acute Traumatic Injury in Cortical Neurons

, 20(3): 266 - 272

Tao Chen, Li-Kun Yang, Jie Zhu, Chun-Hua Hang* and Yu-Hai Wang*


DOI: 10.2174/1871527319666201001110937Research Article

The Retrotransposition of L1 is Involved in the Reconsolidation of Contextual Fear Memory in Mice

, 20(3): 273 - 284

Wen-Juan Zhang, Yan-Qing Huang, Ao Fu, Kang-Zhi Chen, Song-Ji Li, Qi Zhang, Guang-Jing Zou, Yu Liu, Jing-Zhi Su, Shi-Fen Zhou, Jun-Wen Liu, Fang Li, Fang-Fang Bi* and Chang-Qi Li*


DOI: 10.2174/1871527319666200812225509Research Article

Melatonin Alleviates Pyroptosis of Retinal Neurons Following Acute Intraocular Hypertension

, 20(3): 285 - 297

Yu Zhang, Yanxia Huang , Limin Guo , Yun Zhang , Mingxuan Zhao , Fuyao Xue , Cheng Tan , Jufang Huang and Dan Chen *


DOI: 10.2174/1871527319666201012125149Research Article

MCC950 Reduces Neuronal Apoptosis in Spinal Cord Injury in Mice

, 20(3): 298 - 308

Ning He, Xiaohe Zheng, Teng He, Gerong Shen, Kunyu Wang, Jue Hu, Mingzhi Zheng, Yueming Ding, Xinghui Song, Jinjie Zhong, Ying-Yung Chen, Lin-Lin Wang* and Shen Yueliang*


DOI: 10.2174/1871527319666201005170659
Editor-in-Chief

Edoardo Spina
Department of Clinical and Experimental Medicine
University of Messina
Policlinico Universitario
Via Consolare Valeria
Messina
(Italy)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Drug Targets - CNS & Neurological Disorders was launched in 2002 and later renamed in 2006 as CNS & Neurological Disorders - Drug Targets.

Advertisement

Dec-2021-ban

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog