Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Cancer Drug Targets

Volume 21, 11 Issues, 2021
ISSN: 1873-5576 (Online)
ISSN: 1568-0096 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 19 - Number 4


Review Article

Ursolic Acid in Cancer Treatment and Metastatic Chemoprevention: From Synthesized Derivatives to Nanoformulations in Preclinical Studies

, 19(4): 245 - 256

Junjie Zou, Juanfang Lin, Chao Li, Ruirui Zhao, Lulu Fan, Jesse Yu and Jingwei Shao*


DOI: 10.2174/1568009618666181016145940Review Article

Challenges and Opportunities from Basic Cancer Biology for Nanomedicine for Targeted Drug Delivery

, 19(4): 257 - 276

Xiaodong Xie, Yingying Zhang, Fengqiao Li, Tingting Lv, Ziying Li, Haijun Chen, Lee Jia* and Yu Gao*


DOI: 10.2174/1568009618666180628160211Review Article

The Evaluation of Animal Models in the Development of Anticancer Agents: From Preclinical to Clinical Tests

, 19(4): 277 - 284

Jie Wang, Haiyan Dong, Jian Liu, Ning Zheng, Xiaodong Xie and Lee Jia*


DOI: 10.2174/1568009618666180817095331Review Article

Mesoporous Silica Nanoparticles as a Prospective and Promising Approach for Drug Delivery and Biomedical Applications

, 19(4): 285 - 295

Xiaohui Pu, Jia Li, Peng Qiao, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Lanlan Zong*, Qi Yuan and Shaofeng Duan*


DOI: 10.2174/1568009619666181206114904Research Article

HAMPT, A Novel Quadruple Drug Combination Designed for Cancer Metastatic Chemoprevention: From Hypothesis to Proof-of-concept

, 19(4): 296 - 303

Huo Xu, Liyuan Wan, Jianguo Xu, Jian Liu, Ning Zheng and Lee Jia*


DOI: 10.2174/1568009618666181001102557Research Article

Oral Drug Delivery Systems for Ulcerative Colitis Therapy: A Comparative Study with Microparticles and Nanoparticles

, 19(4): 304 - 311

Panpan Ma, Xiaoying Si, Qiubing Chen, Lijun Ma, Meili Hou, Zhigang Xu, Yuejun Kang, Jianglin Wang* and Bo Xiao*


DOI: 10.2174/1568009618666181016152042Research Article

Conjugation of Phthalocyanine Photosensitizer with Poly(amidoamine) Dendrimer: Improved Solubility, Disaggregation and Photoactivity Against HepG2 Cells

, 19(4): 312 - 320

Zhou Jiang, Jiqing Ye, Jingyi Yang, Jian Wang*, Lee Jia* and Rodney JY Ho


DOI: 10.2174/1568009618666180706164046Research Article

In Vitro and In Vivo Antimetastatic Effects of ZSTK474 on Prostate Cancer DU145 Cells

, 19(4): 321 - 329

Jie Liu, Xiao Tan, Wennan Zhao, Jing Liu, Xiaoxue Xing, Guanwei Fan, Ping Zhang, Zhe Zhang, Yuxu Zhong* and Dexin Kong*


DOI: 10.2174/1568009618666180911101310Research Article

Gene Therapy and Photothermal Therapy of Layer-by-Layer Assembled AuNCs /PEI/miRNA/ HA Nanocomplexes

, 19(4): 330 - 337

Li-Juan Yan, Xin-Hong Guo, Wei-Ping Wang, Yu-Rong Hu*, Shao-Feng Duan*, Ying Liu, Zhi Sun, Sheng-Nan Huang and Hui-li Li


DOI: 10.2174/1568009618666181016144855Research Article

Formulation, Pharmacokinetic Evaluation and Cytotoxicity of an Enhanced- penetration Paclitaxel Nanosuspension

, 19(4): 338 - 347

Yanping Cao, Zhihao Wei, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Li Yin, Dongxiao Chen, Yanfei Wang, Yongchao Chen, Qi Yuan, Xiaohui Pu*, Lanlan Zong* and Shaofeng Duan*


DOI: 10.2174/1568009618666180629150927
Editor-in-Chief

Ruiwen Zhang
Center for Drug Discovery
University of Houston
3455 Cullen Blvd.
Houston, TX 77204
(USA)
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Cancer Drug Targets was launched in 2001. Dr. Ruiwen Zhang serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Advertisement

Oct-2021-ban

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog