Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Drug Metabolism

Volume 22, 14 Issues, 2021
ISSN: 1875-5453 (Online)
ISSN: 1389-2002 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Drug Metabolism, Volume 16 - Number 10


The Targeted-liposome Delivery System of Antitumor Drugs

, 16(10): 894 - 910

Wei-dang Wu, Xiu-lin Yi, Li-xin Jiang, Ya-zhuo Li, Jing Gao, Yong Zeng, Rong-da Yi, Li-peng Dai, Wei Li, Xiao-yan Ci, Duan-yun Si and Chang-xiao Liu


DOI: 10.2174/138920021610151210184654
Editor-in-Chief

Ming Hu
College of Pharmacy
University of Houston
Houston, TX
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Drug Metabolism was launched in 2000. Dr. Ming Hu serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Advertisement

webinar-june-21

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog