Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Drug Metabolism

Volume 23, 14 Issues, 2022
ISSN: 1875-5453 (Online)
ISSN: 1389-2002 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Drug Metabolism , Volume 20 - Number 1


Review Article

The Therapeutic Role of Xenobiotic Nuclear Receptors Against Metabolic Syndrome

, 20(1): 15 - 22

Shuqi Pu, Xiaojie Wu, Xiaoying Yang, Yunzhan Zhang, Yunkai Dai, Yueling Zhang, Xiaoting Wu, Yan Liu, Xiaona Cui, Haiyong Jin, Jianhong Cao, Ruliu Li, Jiazhong Cai, Qizhi Cao*, Ling Hu* and Yong Gao*


DOI: 10.2174/1389200219666180611083155Review Article

The Role of Xenobiotic Receptors on Hepatic Glycolipid Metabolism

, 20(1): 29 - 35

Ke Chen, Jinwei Zhong, Lin Hu, Ruliu Li, Qun Du, Jiazhong Cai, Yanwu Li, Yong Gao, Xiaona Cui, Xiaoying Yang, Xiaojie Wu, Lu Yao, Juji Dai, Yan Wang and Haiyong Jin*


DOI: 10.2174/1389200219666180918152241
Editor-in-Chief

Ming Hu
College of Pharmacy
University of Houston
Houston, TX
(United States)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Drug Metabolism was launched in 2000. Dr. Ming Hu serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog