Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Molecular Medicine

Volume 22, 10 Issues, 2022
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Molecular Medicine , Volume 19 - Number 8Research Article

Schizophrenia Patient Shows a Rare Interleukin 15 Receptor alpha Variant Disrupting Signal Transduction

, 19(8): 560 - 569

Yanli Pan, Zhimin Wang, Guangping Zhang, Junhua Guo, Xuequan Zhu, Jia Zhou, Zhenrong Zhang, Zuoli Sun, Jian Yang, Abba J. Kastin, Weihong Pan, Xiaojun Wu, Jianliang Zhang, Xiaomin Wang, Chuanyue Wang and Yi He*


DOI: 10.2174/1566524019666190617172054
Research Article

Editor-in-Chief

Andras Guttman
Research Institute of Chemical and Process Engineering
University of Pannonia
Veszprém
(Hungary)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog