Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Nanoscience

Volume 17, 6 Issues, 2021
ISSN: 1875-6786 (Online)
ISSN: 1573-4137 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Nanoscience, Volume 10 - Number 2
The Role of Synovial Biomolecules Nano-Tribology in the Articulation Between Artificial Joint Materials

, 10(2): 179 - 184

Charng-Bin Yang, Huei-Ting Huang, Chia-Chun Chen, Yu-Hsun Lai, Chung-Hsiung Huang, Yung- Chang Lu and Hsu-Wei Fang


DOI: 10.2174/1573413709666131128235726


Cationic Comb-Type Copolymer Excludes Intercalating Dye from DNA Without Inducing DNA Condensation

, 10(2): 185 - 188

Atsushi Maruyama, Naotaka Sonda, Kohei Yamasaki, Masanori Hirano, Satoru Kidoaki, Naohiko Shimada, Masatoshi Maeshiro and Masaya Miyazaki


DOI: 10.2174/1573413709666131129000024

Nano-porous Poly-L-lactic Acid Microtube Array Membranes

, 10(2): 227 - 234

Li-Ching Lin, Yao-Chi Shu, Jen-Chang Yang, Han-Shian Shie, Sheng-Yang Lee and Chien-Chung Chen


DOI: 10.2174/1573413709999131209124001

Chitosan Surface-Modified PLGA Nanoparticles: Preparation, Characterization, and Evaluation of their In Vitro Drug-Release Behaviors and Cytotoxicities

, 10(2): 255 - 262

Hong-li Chen, Yong-xue Wang, Ping Zhou, Rui Liu, Wen-bin Nan, Yin-song Wang, Yong-tao Liu, Yan Wang, Qing-qing Xiong, Hui-gen Feng and Qi-qing Zhang


DOI: 10.2174/15734137113096660113Microorganism-Mediated Fabrication and Antibacterial Performance of Ag/α-Al2O3 Composites

, 10(2): 271 - 276

Huimei Chen, Lijuan Zhang, Odoom-Wubah Tareque, Jiale Huang, Huixuan Wang, Mouxing Fu, Daohua Sun and Qingbiao Li


DOI: 10.2174/15734137113096660108


Application of Silver Nanoparticles for Disinfection of Materials to Protect Historical Objects

, 10(2): 277 - 286

Beata Gutarowska, Katarzyna Pietrzak, Waldemar Machnowski, Dariusz Danielewicz, Malgorzata Szynkowska, Piotr Konca and Barbara Surma-Slusarska


DOI: 10.2174/15734137113096660121


Editor-in-Chief

Prof. Dae Joon Kang
Department of Physics & Energy Science
Sungkyunkwan University
Suwon
(South Korea)
Biography
View Full Editorial Board

Nobel Laureate on Editorial Board

Prof. Ferid Murad
(USA)

Journal History

Current Nanoscience was launched in 2005. Dr. Dae Joon Kang serves as the Editor-in-Chief of the journal.
New eBook

Micro and Nanomachining Technology-Size, Model and Complex MechanismYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog