Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Recent Patents on Nanotechnology

Volume 14, 4 Issues, 2020
ISSN: 2212-4020 (Online)
ISSN: 1872-2105 (Print)
This journal supports open access

Contents

Recent Patents on Nanotechnology, Volume 14 - Number 1
Review Article

Last Patents on Bubble Electrospinning

, 14(1): 5 - 9

Guo-Liang Liu*, Yu-Meng Zhang, Dan Tian, Bang-Ze Zhou, Zhen-Qian Lu and Chun-Xia Wang


DOI: 10.2174/1872210513666191107123446
Research Article

Electrospun Mussel-derived Silk Fibers

, 14(1): 14 - 20

Dan Tian, Dan-Ni Yu, Yi-Ming Xu, Xu-Yin Ding, Zhou-Yu Zhang, Chun-Lan Wan and Ji-Huan He*


DOI: 10.2174/1872210513666190426145024Research Article


Research Article

Facile Preparation of WO3 Nanowires by Bubble-Electrospinning and their Photocatalytic Properties

, 14(1): 27 - 34

Chi Xu, Zhong W. Ling, Zhen Qi, Run Liu and Yu Q. Liu*


DOI: 10.2174/1872210513666191107114743Research Article

New Patent on Electrospinning for Increasing Rutin Loading in Nanofibers

, 14(1): 35 - 41

Na Li, Yongfang Qian*, Zhen Zhang, Ying Wang, Lihua Lve and Chunyan Wei


DOI: 10.2174/1872210513666191107101326Research Article


Research Article

Needle-disk Electrospinning: Mechanism Elucidation, Parameter Optimization and Productivity Improvement

, 14(1): 46 - 55

Zhi Liu*, Lei Zhou, Fangtao Ruan, Anfang Wei, Jianghui Zhao* and Quan Feng


DOI: 10.2174/1872210513666191018102605Research Article

Sm Doped ZnO Nanowires@PAN Nanofibrous Membranes Forphotocatalytic Degradation of Dye

, 14(1): 56 - 63

Jie Fan, Dong-Yuan Cao, Tian-Di Pan, Zhao-Peng Xia* and Yong Liu*


DOI: 10.2174/1872210513666191119110316Research Article


Research Article


General Review Article

A Comprehensive Patent Review on β-cyclodextrin Cross-linked Nanosponges for Multiple Applications

, 14(1): 75 - 89

Sandip Pawar and Pravin Shende*


DOI: 10.2174/1872210513666190603083930

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog